Versuri Dimmu Borgir - Allehelgens Dod I Helveds RikeAlbum: Dimmu Borgir - Death Cult ArmageddonUren er aktens utfoldelse og tanke
Uten hemning i ukjent ekstase
Ei et tilbArlig Anske om A avle avkom for Gud
Frivillig nedsmittet og gjennomsyret
I kjAdelig sAdme
Fengslet av logn og ulydighet

Menneskets skrApelige atferd
MA tuktes med heder og Are blir det sagt
Men godhet fAdte evig ondskap kun
Da Edens tyrann skjenket frukten

Visdom berikes fritt i Dyrets mangfold
NAr himmerikets salige urett
Og svulstige barmhjertighet
Vekker forkastelse ved vArt Asyn

Gnisten har slAtt flamme
Og piner i pestilensens vilje
De ynkelige slaver knelende i skam
Besvangret med skyld og miskunn

Atlinger som sverger eden
Med troskapslAfte om A ugjAre freden
A styrte himmelslavers velvAre
Og triumfere i kulde til Dyrets Are

Vredens beger renner over
I forherdelse fra opprArdjevlers svovelvind
GlAdende, fra regionen av Belial's barn
Avlet hinsides harmens trossende tind

De siste tegn fra Kristi tapende engler
Brenner ubAnnhArlig i ravnens ild

[repeat 2nd verse]

Smertefull og blek er dAden
Med blodstyrtning fra lysets gild
DAdens fremmAte sparer ingen
Det fromme liv kveles av egne tunger
Den kosteligste jord blir pyntet
Med fattigdom og hunger

Utspente vinger over MArkets dype svelg
Satt til verden for A meske seg
Med pest og dAd
FrAtsende i synd og hor

Overmakten fra polens bastarder
NArer behag i syndens hierarki
Et evig liv i paradis
Er fullkommenhet i Satans dynasti

[Music by Silenoz/Galder/Mustis/Vortex]
[Lyrics by Silenoz]

[English translation:]

[Death of the Saint in the Realm of Hell]

Unclean is the unfolding and thought of the act
Without limitations in unknown ecstasy
Nor a justified wish of giving birth to offsprings for God
Voluntary infected and soaked with acid
In fleshy sweetness
Imprisoned by lies and disobedience

Man's fragile behaviour
Must be strained with honor and glory, it's told
But goodness brought nothing but eternal evil
When the tyrant of Eden granted the fruit

Wisdom is freely enriched in the multitude of the Beast
When heaven's glorious injustice
And pompous mercy
Invokes discardment as we are seen

The spark has started a fire
And suffering in the will of pestilence
The pathetic slaves kneeling in shame
Born with sin and mercy

Descendants who swear the oath
With a promise to undo the peace
To crush the richness of heaven's slaves
And triumph in coldness in honor of the Beast

The chalice of wrath is flowing over
Strengthened by rioting devils' sulphur winds
Glowing, from the region of Belial's children
Bred beyond the defying mountains of indignation

The last signs of Christ's losing angels
Burning inexorably in the fire of the raven

[repeat 2nd verse]

Painful and pale is death
With haematemesis from the guild of light
Death's presence spares no one
The devout life is suffocated by its own tongues
The most precious soil is garnished
With poverty and hunger

Wings spanned over Darkness' deep abyss
Brought to life to devour
With pestilence and death
Indulging on sin and whorery

The supremacy of the bastards of the pole
Finds pleasure in the hierarchy of sin
An eternal life in paradise
Is perfection in Satan's dynasty