Versuri Mindless Self Indulgence - F

who you calling a faggot?
yo yo - yo yo - when you out gay-bashing
i'm gonna be at your house f*****g your girlfriend
in the a*s