Versuri OBTEST - Anapus Nemuno (1283)Album: OBTEST - Auka Seniems DievamsTen, kur saul leidtias vakaruos, kur Prs gimins
Pavargusios kovot su kryti neaniais unim,
Krito Pamed, Galinda, Barta, gyns Semba
Ir Notanga sukilimais lav vokiei pilis.
Penkiasdeimt met kovs narsiai, nenurimo
Karo bgnas, plakt irdis, kertu liepsnojantys ginklai,
Teks palikt tv temes ir patad sugrtt, ugnim
Idegint tai, kas svetima, pelenus paverst.

Prsus ir Jotvingius, Kurius, Slius ir Tiemgalius
Lietuva priglaust suspjo, ginkl galinius laikyt,
Geletins vald rankos, kautis troko ir atkeryt,
Ut tv mirtis krikionims gal padaryt.
Niekai, js svajojat eit toliau, anapus Nemuno,
Ir tem Lietuvos grsmingais krytiais nusmaigstyt,
Mes vergaut neprat, ms laisv - tai kova,
Mes visi numirsime myje laisvi.

Pralaimi tie, kurie nebetiki,
Nustoja plakt irdis, puolusi nevilt.
Sudt ginklus - pasmerkt gyvenim,
Ikeisti laisv beviltik vergavim.
Kas drsta pult prie begal,
Suklups kumtyje suspaudtia savo pergal.
Visai arti, anapus Nemuno,
Laukt pasiruo dien nakt prieo svetimo.

Ryt sudrebs dangus, prapliups lietum, patadins vjus,
Skuriais audra pakils ir juodu vandeniu patvins,
Nemunas galingas siena stos ir nei vienas ipera
N kojos kelti Lietuvon nedrs.
Matos i toli grsm, dangus ugnim kraujuoja,
Kitame krante jau girdis attygiuojantys briai,
Ryt js vaitosit, jeigu Nemun veiksit,
Ir gailsits, kad js dievas siunt jus ionai.

Anapus nemuno....anapus nemuno....