Versuri ROOT - Voln O PomocAlbum: ROOT - War Of RatsHrza, Bs, Konec a Beznadj
cel lidstvo strachem ki
Kdo vak pijde na pomoc
kdy Ocelov Zuby, vechno kolem ni!

Jen voln o pomoc... zn tmou
Jen voln o pomoc... zn tmou

Miliny lid miz, pod nohama vzteklch Krys
nikdo je vak nezachrn, Krysm se u neubrn...

Jen voln o pomoc... zn tmou
Jen voln o pomoc... zn tmou

Jen zvata uetili, mus pece neco rt
Lidstvo cel vyhubili, u vldne jen Krys d!

Jen voln o pomoc... zn tmou
Jen voln o pomoc... zn tmou
Like us on Facebook