Smashing Pumpkins - Smashing Pumpkins - Cherub Rock videoclip