Versuri Vintersorg - Fran Materia Till Ande

Album: Vintersorg - Solens RAtteraTransformera eder till levande Filosofiska Stenara a Dorneus

Exoterisk var metoden som blev till kemiska fArgreningar
Pa ytan var malet att transformera kvicksilver till guld,
Men det esoteriska Andamalet: kroppens och sjAlens huld

Symbolikens hemvist,
Moder till psykologisk analys
Driven av en ivrig animism,
Att finna de besjAlade tingens dialys

Ande och natur der fArlovade helhetstillstandet
Dock har mangen sAkt dess skatt och fArlorat fArstandet
Evighetens lycka vilar I cirkulAr destillation
Likt Paracelsus tanke som Newton tog som en instruktion

Fran materia till ande, fran tingens trysta sfAr
Jag fAljer elementens stigar bortom: nu och hAr
FAr att finna Amnenas hemligheter, i yster reagens
I kemins breda degel och skada gatans essens

Utvecklingsprocessen av prima materia Ar tAnd
Jag vApnar mig mot projektionernas mAstare
aTills den merkuriska ormen ligger Arrad och brAnda
Gisslad Ar illusionernas frestare

Mitt Opus Ar fullgjort men snart sinar drAmmen
Aterskapandet av helheten maste hallas vaken
Den lilla konjunktionen skall vAckas fran dess gAmmen
Medvetandets sol slukas av den vinglAsa draken

Ur kArlen provAde ormen att fly
FAr att fArmArka min inre fArsoning
Min ande, som nu skall stiga och gry
Fran logosprincipens boning

[English translation:]

FROM MATTER TO SPIRIT

"Transform yourselves to living Philosofical stones" - Dorneus

Exoteric was the method which turned into chemical branchings
At the surface the goal was to transform mercury to gold,
But the esoteric purpose: the care of the body and the soul

The home of symbolism,
Mother of psychologic analysis
Driven by an eager animism,
To find the dialysis of the animate things

Spirit and nature the promised state of entirety
Yet many has sought its treasure and lost their sanity
The happiness of eternity rests in circular distillation
Like Paracelsus' thought which Newton interpreted as an instruction

From matter to spirit, from the things' silent sphere
I follow the paths of the elements beyond: now and here
To find the secrets of the elements, in frisky reagent
In the wide crucible of chemistry and to behold the essence of the riddle

The evolution process of prima materia is lit
I arm myself against the master of projections
"Until the Mercurian serpent lies scarred and burned"
The tempter of illusions is lashed

My Work is fulfilled but soon the dream runs out
The recreation of the entirety must be kept awake
The tiny conjunction shall be awoken from its hiding places,
The sun of consciousness swallowed by the wingless dragon

From the vessels the serpent tried to escape
To darken my inner reconciliation
My spirit, that now shall ascend away and rise
From the dwelling of the logos principleĂŽnscrie-te la newsletter


Join the ranks ! LIKE us on Facebook